Svazek obcí Jestřebí hory

Informace SOJH Informační centrum Fotogalerie Kontakt

Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí

Klikněte pro zvětšení obrázku.

Publikováno: Pá 16.02.2018

Region: Jestřebí hory

Výzvy č. 93 a 94

Až do začátku dubna je možné podávat žádosti o dotaci v rámci programu OPŽP na opatření související s péčí o přírodu a krajinu. V rámci výzev č. 93 a 94 lze žádat o dotace ve rozmezí 60-100% např. na tyto aktivity v následujících oblastech:

 

krajina v extravilánu obcí – dotace 60-100%
liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku)
vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí (např. tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb nebo slouží jenom k takovému chovu ryb, který neoslabí ekologické funkce nádrží)
podpůrná opatření na vodním toku a v nivě
opatření zamezující vodní erozi (zakládání či obnova mezí, remízů apod.)
ad.
Výhodou realizace v této oblasti je skutečnost, když se řešené území nachází v kategorii zvláště chráněných území (NP vč. ochranných pásem, CHKO, NPR, NPP apod.) a pokud projekt řeší systematicky ucelenou oblast a funkčně navazuje na jiná související již realizovaná opatření.

 

sídelní zeleň (intravilán obcí) – dotace 60%

zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů)
s tím související obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru
max. do výše 20, resp. 10% lze z celkových způsobilých výdajů na zeleň:
založit trvalkové záhony (neinvazních bylin a cibulovin)
pořídit a instalovat nový, případně rekonstruovat stávající mobiliář (lavičky, místa odpočinku apod.)
realizovat cesty/pěšiny, vodní prvky a terénní úpravy
 

Termín předkládání projektových žádostí je u obou výzev 4. 4. 2018.

 

Podrobnější výtah z obou zmiňovaných výzev naleznete tradičně v příloze. 

Přílohy / dokumenty:

ico-pdf DRAG_OPZP_93.-94.vyzva_vytah.pdf [PDF, 459 kB]

Mapa k článkům - kliknutím zobrazíte informace

Vybrali jsme pro Vás